Archive for Quản trị nhà hàng, khách sạn

Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng version 1.0

Download – chapter-11-chien-luoc-phan-phoi.pdf

.

/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị nhà hàng

 

1.            Chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc nhà hàng

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của quản lý nhà hàng, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng phục vụ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên phục vụ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Bếp trưởng, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Bếp chính, 1 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng vệ sinh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên vệ sinh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng bảo vệ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Thủ kho, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV hành chánh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV tiếp tân, 2 trang.

 

 

2.            Quy trình phục vụ khách hàng trực tiếp

§               Quy trình phục vụ khách hàng trực tiếp, 7 trang.

§               Mẫu phiếu gởi xe

§               Mẫu phiếu đặt hàng trực tiếp.

§               Mẫu phiếu thanh toán.

 

 

3.            Quy trình đặc tiệc

§               Quy trình đặc tiệc, 4 trang.

§               Mẫu phiếu thông tin khách hàng

§               Mẫu hợp đồng đặt tiệc

 

4.            Quy định phong cách làm việc của nhân viên, 8 trang.

 

5.            Thủ tục đánh giá nhà cung ứng NPL.

§               Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, 6 trang.

§               Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

§               Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

§               Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, 1 trang.

 

6.            Quy trình mua hàng 

§               Thủ tuc mua hàng  (6 trang)

§               Phiếu giám sát nhà cung úng khi giao hàng, 1 trang.

§               Bảng định mức tồn kho tối thiểu, 1 trang.

 

7.            Quản lý kho

§               Quy trình nhập và xuất kho hàng hoá, 4 trang.

§               Quy định sắp xếp và lưu kho (4 trang)

§               Mẫu phiếu nhập kho (1 trang)

§               Mẫu phiếu xuất kho (1 trang)

§               Thẻ kho (1 trang)

 

8.            Quy định lưu trữ thực phẩm, 4 trang.

 

9.            Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn

§               Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn,7 trang.

§               Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn

§               Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng

§               Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng.

 

10.        Quy trình chế biến

§               Quy trình chế biến, 6 trang.

§               Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn.

 

11.        Quy định vệ sinh nhà hàng, 6 trang.

 

12.        Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến, 4 trang.

 

13.        Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết, 3 trang.

 

14.        Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác, 4 trang

 

15.        Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu

§               Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, 4 trang

§               Mẫu danh mục gia vị

 

16.        Quy trình quản lý thông tin khách hàng

§               Hướng dẫn trao đổi thông tin với khách hàng (4 trang)

§               Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

 

17.        Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

§               Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (4 trang)

§               Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)

§               Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

 

18.        Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

§               Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (4 trang)

§               Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)

§               Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

 

19.        Quy định chế độ kiểm tra của quản lý nhà hàng

§               Quy định chế độ kiểm tra của quản lý nhà hàng, 4 trang.

§               Mẫu biên bản kiểm tra nhân viên nhà hàng

§               Mẫu biên bản kiểm tra của quản lý

 

20.        Hướng dẫn các trường hợp sự cố và cách giải quyết, 4 trang.

 

21.        Hướng dẫn chăm sóc khách hàng

§               Hướng dẫn chăm sóc khách hàng VIP, 4 trang

§               Hướng dẫn chăm sóc khách hàng , 6 trang

22.        Nội quy lao động

§               Nội quy lao động, 13 trang

§               Mẫu đơn xin nghỉ phép (1 trang)

§               Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng 1  trang)

§               Mẫu đơn xin nghỉ việc (1 trang)

 

23.        Quản lý PCCC

§               Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả, 1 trang.

§               Kế hoạch thoát hiểm mẫu, 1 trang.

§               Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ, 6 trang.

§               Nội quy PCCC, 3 trang.

§               Các dụng cu PCCC thường sử dụng, 1 trang.

§               Hướng dẫn sử dụng bình PCCC, 1 trang.

 

24.        Quản lý tài sản nhà hàng:

§               Quy định quản lý tài sản, 7 trang.

§               Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

§               Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị, 1 trang.

§               Phiếu yêu cầu sửa chữa, 1 trang.

§               Biên bản kiểm tra tài sản, 1 trang.

§               Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

§               Danh mục tài sản nhà hàng, 4 trang.

 

25.        Quản lý bảo vệ.

§               Quy định ra vào cổng, 5 trang.

§               Sổ theo dõi nhập hàng, 1 trang.

§               Sổ theo dõi xuất hàng, 1 trang.

§               Checklist kiểm tra công tác bảo vệ, 6 trang.

26.        Quy định chế độ báo cáo nội bộ, 8 trang.

 

27.        Quy định chế độ hội họp công ty, nhà hàng, 6 trang.

28.        Tài liệu huấn luyện

§               Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang

§               Tài liệu huấn luyện văn hoá giao tiếp, 27 trang.

 

29.        Quy chế tổ chức phòng nhân sự:

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS ( 4 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự, ( 3 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ, ( 2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương , ( 2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính (2 trang)

 

30.        Quy chế lương thưởng.

§               Quy chế lương (5trang)

§               Quy định khen thưởng và kỷ luật (4 trang)

 

31.        Quản lý kỷ luật.

§               Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại, 3 trang.

§               Biên bản vi phạm, 1 trang.

§               Biên bản kiểm điểm cá nhân, 1 trang.

§               Biên bản họp xem xét kỷ luật, 1 trang.

32.        Quy trình Tuyển dụng.

§               Quy trình tuyển dụng (8 trang)

§               Mẫu tự khai của ứng viên (6 trang)

§               Bản câu hỏi phỏng vấn (4 trang)

§               Bảng đánh giá ứng viên, 1 trang.

§               Hợp đồng thử việc (1 trang)

§               Bảng đánh giá nhân viên mới, 3 trang.

§               Mẫu hợp đồng lao động  (3 trang)

 

33.        Quy trình đào tạo

§               Thủ tục đào tạo và biểu mẫu 9 trang

§               Phiếu xác định nhu cầu đào tạo, 1 trang.

§               Chương trình đào tạo, 1 trang.

§               Báo cáo kết quả học tập 1 trang

§               Báo cáo kết quả học tập 6 tháng 1 trang

§               Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. 1 trang

 

34.        Quy định lập kế hoạch công tác:

§               Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc (2 trang)

§               Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môm (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác năm (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác tháng (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác tuần (1 trang)

 

35.        Quy định đánh giá công việc, 5 trang.

 

36.        Mô tả công việc phòng cung ứng

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP Logistics, (2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên cung ứng (2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên giao nhận (2 trang)

 

37.        Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng kinh doanh

§               Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3trang)

§               MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

§               MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

§               MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

§               MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

§               MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

§               MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)

§               MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

§               MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

§               MTCV Thưởng kênh bán lẻ  (3trang)

§               MTCV cửa hàng trưởng (3 trang)

§               MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

§               MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

§               MTCV  nhân viên kinh doanh ( 3 trang)

§               MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

§               MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

38.        Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng marketing

§               Mô tả công việc Giám đốc marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc Trưởng phòng marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên quan hệ công chúng (1 trang)

 

39.        Quy chế tổ chức phòng TCKT.

§               Mô tả công việc Giám đốc tài chính ( 2 trang)                    

§               Mô tả công việc kế toán trưởng (2 trang)

§               MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)

§               MTCV kế toán công nợ thu chi( 3 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên thủ quỹ (3 trang)

 

40.        Quy trình TCKT.

§               Quy chế tài chính 1 (9 trang)

§               Quy định về chứng từ thanh toán (3 trang)

§               Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng, (6 trang)

§               Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi, (8 trang)

§               Quy trình thu chi tiến mặt, (5 trang)

§               Quy trình tính lương và thanh toán lương, (4 trang)

§               Quy trình chi tiêu nội bộ, (7 trang)

§               Bảng dự trù chi phí. 1 trang.

§               Phiếu thu chi. 1 trang.

§               Mẫu kế hoạch tài chính tháng. 1 trang.

§               Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị duyệt chi. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị tạm ứng. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị thanh toán. 1 trang.

§               Phiếu đề xuất mua. 1 trang.

§               Phíêu dự toán chi tiêu. 1 trang.

§               Phiếu thanh toán tạm ứng. 1 trang.

41.        Hệ thống quy định mới nhất về VSATTP

 

42.        Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhà hàng.

§               Hướng dẫn xây dựng hệ thống KSNB, 279 trang.

§               81 cách gây tổn thất trong nhà hàng, 6 trang.

§               Sự thoả mãn và không thoả mãn của khách hàng đối với nhà hàng, 3 trang.

Quay v:

  1. Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây. 
  2. Đ xem các tài liu qun tr công ty chuyên ngành khác: Kích vào đây. 
  3. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  4. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements

Gửi bình luận

Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng version 2.0

Donwload – chapter-12-chien-luoc-xuc-tien-hon-hop.pdf

.

DANH MỤC TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG,  CAFE

A – TÓM TẮT:
Tài liệu không phải dưới dạng phần mềm hay sách, mà là các file word, mỗi một quy trình hay biểu mẫu là môt file riêng,  do vậy bạn dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến theo thực tế áp dụng.

B – DANH MỤC:
1 – Tài liệu quản trị công ty:
1.1 – Quy chế tổ chức công ty, bao gồm:
1.1.1 – Quy chế tổ chức bộ phận quản lý nhà hàng – 18 trang
1.1.2 – Quy chế tổ chức bộ phận bếp – 11 trang
1.1.3 – Quy chế tổ chức phòng TCKT – 10 trang
1.1.4 – Quy chế tổ chức phòng marketing – 07 trang
1.1.5 – Quy chế tổ chức phòng HCNS – 12 trang

1.2 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần, bao gồm:
1.2.1 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần – 04 trang
1.2.2 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang
1.2.3 – Mẫu báo cáo tuần – 01 trang

1.3 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, bao gồm:
1.3.1 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin – 04 trang
1.3.2 – Sổ Công văn đến – 01 trang
1.3.3 – Sổ giao nhận tài liệu/hồ sơ – 01 trang
1.3.4 – Sổ Công văn đi – 01 trang
1.3.5 – Mẫu quyết định – 01 trang
1.3.6 – Mẫu thông báo – 01 trang
1.3.7 – Điện Fax đi – 01 trang

1.4 – Quy trình phân công công việc nhà hàng, bao gồm:
1.4.1 – Quy trình phân công công việc nhà hàng – 04 trang
1.4.2 – Bảng phân công công việc tuần – 01 trang

1.5 – Quy trình đặt bàn, bao gồm:
1.5.1 – Quy trình đặt bàn – 07 trang
1.5.2 – Phiếu thông tin khách hàng đặt bàn – 01 trang
1.5.3 – Sổ đặt bàn – 01 trang
1.5.4 – Tổng hợp thông tin Khách hàng đặt bàn – 01 trang

1.6 – Quy trình phục vụ trực tiếp, bao gồm:
1.6.1 – Quy trình phục vụ trực tiếp – 05 trang
1.6.2 – Phiếu order – 01 trang
1.6.3 – Hoá đơn dịch vụ – bill – 01 trang

1.7 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng, bao gồm
1.7.1 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 06 trang
1.7.2 – Phiếu thu thập ý kiến khách hàng – 01 trang
1.7.3 – Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng – 01 trang

1.8 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng, bao gồm
1.8.1 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng – 04 trang
1.8.2 – Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng – 01 trang
1.8.3 – Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng – 01 trang

1.9 – Quy định quản lý tiền TIF, bao gồm
1.9.1 – Quy định quản lý tiền TIF – 04 trang
1.9.2 – Sổ theo dõi tiền TIF – 01 trang
1.9.3 – Bảng tính thưởng TIF – 01 trang

1.10 – Hướng dẫn giao tiếp trong nhà hàng – 05 trang


1.11 – 13 quy tắc giao tiếp với khách hàng – 08 trang
1.12 – Quy định order và thanh toán nội bộ – 03 trang
1.13 – Quy định chính sách giảm giá khuyến mãi – 04 trang
1.14 – Quy định vệ sinh và hình thức cá nhân – 04 trang
  2 – Tài liệu quản trị bộ phận bảo vệ, bao gồm:
2.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên bảo vệ – 05 trang
2.2 – Biên bản vụ việc – 01 trang
2.3 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận bảo vệ – 03 trang
3 – Tài liệu quản trị bộ phận lễ tân
3.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân – 05 trang

4 – Tài liệu quản trị bộ phận bàn
4.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm:
4.1.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm: – 03 trang
4.1.2 – Mô hình xếp bàn 4 ghế – 01 trang
4.1.3 – Mô hình xếp bàn 6 ghế – 01 trang
4.1.4 – Mô hình xếp bàn 8 ghế – 01 trang
4.1.5 – Mô hình xếp bàn 12 ghế – 01 trang

4.2 – Hướng dẫn cách ghi order – 04 trang
4.3 – Hướng dẫn chuẩn bị bàn – 05 trang
4.4 – Hướng dẫn phục vụ khách Gold VIP – 04 trang
4.5 – Hướng dẫn công việc nhân viên phục vụ – 10 trang
4.6 – Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn – 04 trang
4.7 – Hướng dẫn công việc check món – 04 trang
4.8 – Hướng dẫn xử lý tình huống NV phục vụ – 05 trang
4.9 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận phục vụ – 06 trang

5 – Tài liệu quản trị bộ phận bar
5.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar, bao gồm:
5.1.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar – 04 trang
5.1.2 – Thẻ kho bar – 01 trang
5.1.3 – Báo cáo xuất hàng bar hàng ngày – 01 trang

5.2 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bar – 05 trang
5.3 – Quy định gửi rượu – mua rượu – 04 trang

6 – Tài liệu quản trị bộ phận bếp
6.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn, bao gồm
6.1.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn – 05 trang
6.1.2 – Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn – 01 trang
6.1.3 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng – 01 trang
6.1.4 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng. – 01 trang

6.2 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, bao gồm:
6.2.1 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu – 04 trang
6.2.2 – Mẫu danh mục gia vị – 01 trang

6.3 – Quy trình chế biến
6.3.1 – Quy trình chế biến, 6 trang. – 05 trang
6.3.2 – Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn. – 01 trang

6.4 – Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến – 04 trang


6.5 – Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết. – 04 trang
6.6 – Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác – 03 trang
  7 – Tài liệu quản trị bộ phận thu ngân
7.1 – Quy định xuất và quản lý hoá đơn – 08 trang
7.2 – Bảng theo dõi hóa đơn VAT – 01 trang
7.3 – Bảng thông tin hóa đơn – 01 trang
7.4 – Hướng dẫn cập nhật tỷ giá hàng ngày – 07 trang
7.5 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân – 05 trang
7.6 – Hướng dẫn phát hiện tiền giả – 10 trang
7.7 – Hướng dẫn quản lý tiền – 03 trang
7.8 – Biên bản giao tiền – 01 trang
7.9 – Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân – 04 trang
8 – Tài liệu quản trị bộ phận vệ sinh
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh WC – 05 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh bếp-bàn… – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn lau kính – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn – 05 trang
8.1 – Quy trình rửa chén bát – 04 trang

9 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
9.1 – Quy trình mua hàng – 11 trang
9.2 – Phiếu yêu cầu mua hàng – 01 trang
9.3 – Danh sách nhà cung ứng được chọn – 01 trang
9.4 – Thư yêu cầu chào hàng – 01 trang
9.5 – Bản đánh giá chào hàng – 01 trang
9.6 – Danh sách nhà cung ứng chính thức – 01 trang
9.7 – Biên bản giao hàng – 01 trang
9.8 – Biên bản thanh lý hợp đồng – 01 trang
9.9 – Hồ sơ nhà cung ứng – 01 trang

10 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
10.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa, bao gồm:
10.1.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa – 09 trang
10.1.2 – Phiếu đề nghị xuất hàng – 01 trang
10.1.3 – Phiếu đề nghị nhập hàng – 01 trang

10.2 – Quy định sắp xếp lưu kho – 04 trang

10.3.1 – Quy định định mức tồn kho – 04 trang
10.3.2 – Bảng định mức tồn kho tối thiểu – 01 trang

11 – Quản trị hành chánh nhân sự.
11.1 – Hệ thống quy định công ty.
11.1.1 – Điều lệ công ty  – 15 trang
11.1.2 – Nội quy chung công ty  – 04 trang
11.1.3 – Nội quy công ty tổng hợp – 10 trang
11.1.4 – Nội quy xưởng SX  – 04 trang
11.1.5 – Quy định bốc xếp  – 04 trang
11.1.6 – Quy định lề lối làm việc  – 08 trang
11.1.7 – Quy định pḥòng gian bảo mật  – 05 trang
11.1.8 – Quy định quản lý và sử dụng điện năng.  – 04 trang
11.1.9 – Quy định ra vào cổng của khách hàng. – 06 trang
11.1.10 – Quy định sử dụng điện thoại  – 04 trang
11.1.11 – Quy định sử dụng máy photo – 04 trang
11.1.12 – Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ.  – 04 trang
11.1.13 – Thoả ước lao động tập thể – 16 trang

11.2 – Quy trình Tuyển dụng.
11.2.1 – Quy trình tuyển dụng – 08 trang
11.2.2 – Mẫu tự khai của ứng viên  – 06 trang
11.2.3 – Bản câu hỏi phỏng vấn  – 04 trang
11.2.4 – Bảng đánh giá ứng viên – 01 trang
11.2.5 – Hợp đồng thử việc – 01 trang
11.2.6 – Bảng đánh giá nhân viên mới – 03 trang
11.2.7 – Mẫu hợp đồng lao động – 03 trang

11.3 – Quy trình đào tạo
11.3.1 – Thủ tục đào tạo và biểu mẫu – 11 trang
11.3.2 – Phiếu xác định nhu cầu đào tạo – 01 trang
11.3.3 – Chương trình đào tạo – 01 trang
11.3.4 – Báo cáo kết quả học tập – 01 trang
11.3.5 – Báo cáo kết quả học tập 6 tháng – 01 trang
11.3.6 – Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. – 01 trang

11.4 – Quy chế tổ chức phòng HCNS:
11.4.1 – Chức năng nhiệm vụ và số đo tổ chức phòng nhân sự  – 05 trang
11.4.2 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS  – 04 trang
11.4.3 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự – 03 trang
11.4.4 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ – 02 trang
11.4.5 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương – 02 trang
11.4.6 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tiếp tân – 03 trang
11.4.7 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của tổ trưởng bảo vệ – 02 trang
11.4.8 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ – 03 trang
11.4.9 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính – 02 trang

11.5 – Quy chế lương thưởng.
11.5.1 – Quy chế lương công ty – 07 trang
11.5.2 – Bảng lương bộ phận  – 01 trang
11.5.3 – Phiếu lương  – 01 trang
11.5.4 – Quy định khen thưởng và kỷ luật  – 06 trang
11.5.5 – Quy chế lương thửơng của nhân viên bán hàng – 02 trang

11.6 – Quản lý kỷ luật.
11.6.1 – Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại – 05 trang
11.6.2 – Biên bản vi phạm – 01 trang
11.6.3 – Biên bản kiểm điểm cá nhân – 01 trang
11.6.4 – Biên bản họp xem xét kỷ luật – 01 trang

11.7 – Quy định lập kế hoạch công tác:
11.7.1 – Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc – 04 trang
11.7.2 – Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môn – 01 trang
11.7.3 – Mẫu kế hoạch công tác năm – 01 trang
11.7.4 – Mẫu kế hoạch công tác tháng – 01 trang
11.7.5 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang

11.8 – Quy định báo cáo công việc.
11.8.1 – Quy định chế độ báo cáo nội bộ – 07 trang
11.8.2 – Mẫu báo cáo công tác tuần – 01 trang

11.9 – Quy định đánh giá công việc:
11.9.1 – Đánh giá công việc theo phương pháp công – trừ  – 06 trang
11.9.2 – Đánh giá công viêc theo tiêu chuẩn – 01 trang

11.10 – Quản trị văn phòng phẩm.
11.10.1 – Quy định cấp phát và quản lý VPP – 05 trang
11.10.2 – Phiếu đề nghị VPP – 01 trang
11.10.3 – Thẻ kho VPP – 01 trang

11.11 – Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự.
11.11.1 – Quy định quản lý danh sách và hồ sơ nhân viên – 03 trang
11.11.2 – Danh sách CNV công ty – 01 trang

11.12 – Quản lý nhân sự.
11.12.1 – Quy định quản lý nhân sự công ty – 05 trang
11.12.2 – Mẫu đơn xin nghỉ phép – 01 trang
11.12.3 – Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng – 01 trang
11.12.4 – Mẫu đơn xin nghỉ việc – 01 trang

11.13 – Quy trình kiểm soát tài liệu.
11.13.1 – Quy định kiểm soát tài liệu – 12 trang
11.13.2 – Phiếu đề nghị làm tài liệu mới – 02 trang
11.13.3 – Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài – 02 trang
11.13.4 – Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu – 01 trang
11.13.5 – Danh sách phân phối tài liệu – 01 trang
11.13.6 – Danh mục tài liệu – 01 trang

11.14 – Quy trình kiểm soát hồ sơ.
11.14.1 – Thủ tục kiểm soát hồ sơ – 07 trang
11.14.2 – Danh sách hồ sơ – 01 trang

11.15 – Quy trình cải tiến.
11.15.1 – Quy trình cải tiến – 06 trang
11.15.2 – Phiếu cải tiến – 01 trang

11.16 – Quản trị phòng cháy chữa cháy.
11.16.1 – Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả – 01 trang
11.16.2 – Kế hoạch thoát hiểm mẫu – 01 trang
11.16.3 – Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ – 04 trang
11.16.4 – Nội quy PCCC – 01 trang
11.16.5 – Các dụng cu PCCC thường sử dụng – 01 trang
11.16.6 – Hướng dẫn sử dụng bình PCCC – 01 trang

11.17 – Quản trị tài sản.
11.17.1 – Quy định quản lý tài sản – 05 trang
11.17.2 – Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản – 05 trang
11.17.3 – Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản – 02 trang
11.17.4 – Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị – 01 trang
11.17.5 – Phiếu yêu cầu sửa chữa – 01 trang
11.17.6 – Biên bản kiểm tra tài sản – 01 trang
11.17.7 – Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản – 01 trang
11.17.8 – Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản – 01 trang
11.17.9 – Kế hoạch kiểm kê – 01 trang
11.17.10 – Mã thiết bị – 01 trang

11.18 – Quản trị bảo vệ.
11.18.1 – Quy định ra vào cổng – 05 trang
11.18.2 – Sổ theo dõi nhập hàng – 01 trang
11.18.3 – Sổ theo dõi xuất hàng – 01 trang
11.18.4 – Checklist kiểm tra công tác bảo vệ – 06 trang
11.18.5 – Mẫu hợp đồng bảo vệ – 10 trang

11.19 – Vệ sinh lao động – 02 trang

11.20 – Quy trình tính toán và trả lương.
11.20.1 – Quy định tính toán và trả lương – 12 trang
11.20.2 – Bảng báo sản lượng tháng – 01 trang
11.20.3 – Bảng đơn giá SP – 01 trang
11.20.4 – Bảng tổng lương SP – 01 trang
11.20.5 – Bảng lương thời gian – 01 trang
11.20.6 – Bảng lương SP – 01 trang

11.21 – Quy định xem xét lãnh đạo công ty.
11.21.1 – Quy trình xem xét của lãnh đạo – 06 trang
11.21.2 – Thông báo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.3 – Biên bản họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.4 – Báo cáo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang

11.22 – Quy định đánh giá nội bộ.
11.22.1 – Quy trình đánh giá nội bộ – 09 trang
11.22.2 – Chương trình đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.3 – Phiếu ghi chép đánh giá viên – 01 trang
11.22.4 – Lịch đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.5 – Kết quả đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.6 – Mẫu phiếu câu hỏi của đánh giá viên – 01 trang
11.22.7 – Danh mục câu hỏi để đánh giá nội bộ – 08 trang

12 – Quy trình TCKT.
12.1 – Quy chế tài chính 1  – 11 trang
12.2 – Quy chế tài chính 2 – 08 trang
12.3 – Quy định lập và lưa sổ sách kế toán – 06 trang
12.4 – HDCV – Luân chuyển Chứng Từ  – 05 trang
12.5 – Hướng dẫn công việc hạch toán – 08 trang
12.6 – Quy trình quyết toán thuế VÁT  – 07 trang
12.7 – Quy định về chứng từ thanh toán – 05 trang
12.8 – Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng – 06 trang
12.9 – Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi – 10 trang
12.1 – Quy trình thu chi tiến mặt – 07 trang
12.11 – Quy trình tính lương và thanh toán lương – 06 trang
12.12 – Quy trình chi tiêu nội bộ – 09 trang
12.13 – Quy trình kiểm toán nội bộ – 06 trang
12.14 – Biểu mẫu tài chính kế toán  – 01 trang
12.14.1 – Bảng dự trù chi phí – 01 trang
12.14.2 – Phiếu thu chi. – 01 trang
12.14.3 – Mẫu kế hoạch tài chính tháng – 01 trang
12.14.4 – Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh – 01 trang
12.14.5 – Phiếu đề nghị duyệt chi. – 01 trang
12.14.6 – Phiếu đề nghị tạm ứng. – 01 trang
12.14.7 – Phiếu đề nghị thanh toán. – 01 trang
12.14.8 – Phiếu đề xuất mua. – 01 trang
12.14.9 – Phíêu dự toán chi tiêu. – 01 trang
12.14.10 – Phiếu thanh toán tạm ứng – 01 trang

Quay lại.+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Gửi bình luận